Fundacja Partnerstwo Dla Przyszłości stworzyła Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej, jako podmiot zatrudnienia socjalnego działający w otoczeniu ekonomii społecznej, o charakterze edukacyjnym i wspierającym osoby o mniejszych szansach na zatrudnienie. Status Centrum Integracji Społecznej nadany został decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2015 r. Podstawą prawną określającą zasady powoływania i funkcjonowania Centrum jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Planowany okres rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to wrzesień – październik 2015 roku.

Celem działania Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej (zwanego dalej „Centrum”) jest organizowanie w oparciu o obowiązujące przepisy reintegracji zawodowej i społecznej dla osób, które w wyniku różnych trudnych życiowych sytuacji, bądź też nieoczekiwanych niepowodzeń potrzebują takiego wsparcia. Oznacza to, że w ramach Centrum podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia tym osobom, pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej, społecznej i pomocy w rozwoju osobistym.

 Świadczenie usług przez Centrum zmierza też, przede wszystkim do uświadomienia jego uczestnikom potrzeby:

  • wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego,
  • samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
  • nieustannej edukacji prowadzącej do podnoszenia własnej wartości na współczesnym otwartym rynku pracy,
  • konieczności osiągania samodzielności oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

                                                                                                                                                     

Istotą działalności i funkcjonowania naszego Centrum jest także tworzenie pomostu pomiędzy systemem pomocy społecznej a rynkiem pracy. Centrum stawia sobie za cel wspieranie swoich uczestników w pokonywaniu izolacji społecznej i przystosowywaniu ich do pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych. Realizowany przez Centrum program ma ponadto zapewnić uczestnikom usamodzielnienie się finansowe i uniezależnienie od innych instytucji pomocowych wspierających ich rzeczowo i finansowo.

View the embedded image gallery online at:
https://fpdp.pl/tcis.html#sigFreeId7d9ee6acf6

 

Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
Tel. 669 206 753
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaplanowana w ramach działalności Centrum reintegracja społeczna i zawodowa może być między innymi realizowana w oparciu o poniższe działania.

Reintegracja społeczna:

1. Warsztaty terapeutyczne (możliwość pracy z terapeutą uzależnień).
2. Grupy wsparcia uczestników (możliwość pracy z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, coachem).
3. Grupy edukacyjne (prowadzone przez pracowników Centrum lub zapraszanych w miarę potrzeb i możliwości innych specjalistów z zewnątrz, a także znanych lub też ciekawych osobowości, a także zajęcia kulturalne i rekreacyjne w plenerze).

Reintegracja zawodowa:

1. Indywidualne zdobywanie umiejętności w zakresie obsługi komputera.
2. Zajęcia teoretyczne w ramach poradnictwa zawodowego (prowadzone m.in. przez doradcę zawodowego).
3. Warsztaty teoretyczne w ramach praktyk zawodowych (pod opieką instruktorów różnych zawodów).
4. Praktyki zawodowe (odbywane u pracodawców działających w różnych branżach np. handlowej, opiekuńczo - pielęgnacyjnej, biurowej).

Ostatnia z zaproponowanych form aktywizacji zawodowej jest niezmiernie atrakcyjna również dla samych pracodawców, gdyż uczestnicy Centrum skierowani do pracodawcy do odbycia praktyk zawodowych, w celu nabycia nowych umiejętności zawodowych lub doskonalenia danego zawodu w naturalnym środowisku pracy, często są jeszcze w trakcie praktyk zatrudniani w przypadku, gdy sprawdzą się na danym stanowisku pracy.

Pracodawca, który podczas trwania praktyki zawodowej nie jest związany z uczestnikiem stosunkiem pracy, ani też żadną umową cywilnoprawną (udział w praktykach zawodowych nie jest zatrudnieniem w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy), ma możliwość sprawdzenia potencjału, kwalifikacji, kompetencji, umiejętności uczestników oraz wyboru odpowiednich kandydatów do ewentualnego zatrudnienia.

Za udział w praktykach uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne oraz ma opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należny podatek. W ramach realizacji zadań - Centrum w porozumieniu z Pracodawcą - zapewnia uczestnikom także jeden posiłek dziennie lub jego ekwiwalent, odzież roboczą, środki ochrony osobistej, badania lekarskie oraz szkolenie BHP. Praktyki mogą odbywać się w okresie do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w szczególnych przypadkach.

Kto będzie mógł skorzystać?

W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane będą osoby długotrwale bezrobotne (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub/i uzależnione od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej – będące jednocześnie pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie,

W drugiej kolejności do integracji społeczno-zawodowej w ramach działalności Centrum, będą przyjmowane osoby borykające się tylko z problemem długotrwałego bezrobocia w rozumieniu ww. Ustawy, będące także podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie,

Ponadto, osoby znajdujące się w jednej z wyżej wskazanych kategorii i jednocześnie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będą traktowane priorytetowo.

Uczestnicy Centrum poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i grupach wsparcia, indywidualnym doradztwie i zdobyte doświadczenie zawodowe podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, uczą się zachowań społecznych i ekonomicznych, a także odzyskują pewność i wiarę w siebie. Podnosi to również ich status wśród społeczności lokalnej i zwiększa otwartość instytucji rynku pracy oraz pracodawców na współpracę z uczestnikami Centrum.

Osoba zainteresowana uczestnictwem składa w siedzibie Centrum ankietę, której złożenie jest podstawą rozpoczęcia procesu przyjęcia do udziału w zajęciach.