TARNOWSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone przez Fundację Partnerstwo Dla Przyszłości, która działa m.in. w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej.

Głównym celem działalności Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej jest przygotowanie osób realizujących indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego do włączenia społecznego oraz efektywnego funkcjonowania na otwartym rynku pracy.

REINTEGRACJA ZAWODOWA U PRACODAWCY

Osoby będące pod opieką (Uczestnika Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej) mogą zostać skierowane do Pracodawcy w celu rozwinięcia lub zdobycia wiedzy/umiejętności/kwalifikacji oraz doświadczenia do wykonywania danego zawodu.

Nauka zawodu w naturalnym środowisku pracy nie jest „zatrudnieniem” w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

W tracie reintegracji zawodowej uczestnik Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej otrzymuje – wraz z świadczeniem integracyjnym wypłacanym przez Centrum, ubezpieczenie społecznym i zdrowotnym, opłacanym podatkiem, badaniem lekarskim, szkoleniem BHP, ubezpieczeniem NNW oraz posiłkiem – pakiet usług i wsparcie specjalistów Centrum z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Warunki i zasady współpracy określone w umowie zawartej pomiędzy Tarnowskim Centrum Integracji Społecznej a Pracodawcą, są uzgadniane indywidualnie i dostosowane do potrzeb i możliwości każdego Pracodawcy.

Maksymalny okres współpracy Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej z Pracodawcą, w zakresie reintegracji zawodowej uczestnika, może trwać aż do 18 miesięcy.

Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej

Dla pracodawcy:

Skontaktuj się z nami!

Szukasz dobrego pracownika?

Potrafimy Ci pomóc!

Zatrudnienie wspierane.

Ponadto pracodawca, który podejmie współpracę z Centrum może liczyć na dalsze wsparcie po zakończeniu reintegracji zawodowej uczestnika Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej w postaci zatrudnienia wspieranego:

– Jest to wsparcie finansowe dla Pracodawcy, który zatrudni na umowę o pracę osobę  kończącą uczestnictwo w zajęciach Centrum (absolwenta Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej),

– Pracodawca może otrzymywać przez okres 12 miesięcy częściową refundację wynagrodzenia pracownika:

100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych
3 miesiącach,

80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych
3 miesiącach,

60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych
6 miesiącach.

W zamian pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Komu pomagamy?

Uczestnikami Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej mogą zostać osoby określone
w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Są to w szczególności osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych
i zawodowych.

Dla szukającego pracy

Chcesz pracować?

Potrafimy Ci pomóc!

Reintegracja społeczna i zawodowa

Uczestnictwo w zajęciach w TCIS w ramach opracowanego Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego może trwać do 18 miesięcy, podczas którego zapewniamy:

świadczenie integracyjne wraz z premią motywacyjną do wysokości 150% zasiłku dla osób bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

– ubezpieczenie emerytalno-rentowne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

– badania lekarskie,

– szkolenie BHP,

– specjalistyczne doradztwo zawodowe,

– warsztaty edukacyjne,

– doradztwo obywatelsko – społeczne,

– warsztaty zawodowe pod opieką instruktora zawodu,

– możliwość praktycznej nauki zawodu u pracodawców działających w różnych branżach,

– pakiet usług i wsparcie specjalistów Centrum: psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, trenera rozwoju osobistego/coacha, pośrednika pracy,

– tematyczne grupy wsparcia,

– możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych,

 – naukę obsługi komputera,

– jeden nieodpłatny posiłek dziennie (lub jego ekwiwalent),

– zajęcia kulturalne i rekreacyjne,

– imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne, zarówno stacjonarne, jak i plenerowe.

O nas

Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone przez Fundację Partnerstwo dla Przyszłości, która działa m.in. w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej.

Status Centrum Integracji Społecznej nadany został decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2015 r. TCIS realizuje swoje zadania w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym.

Głównym celem działalności TCIS jest przygotowanie osób realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego do włączenia społecznego oraz efektywnego funkcjonowania otwartym rynku pracy.